កម្មវិធី Idea Talk៖តើមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះសម្រាប់បា្តហ៍នេះ?

1,135 views | 12 likes
2 months ago

កម្មវិធី Idea Talk៖តើមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះសម្រាប់បា្តហ៍នេះ?
កម្មវិធី Idea Talk តាមបណ្តាញ Facebook Live របស់ The Cambodia Daily ថ្ងៃទី១៥មីនាឆ្នាំ២០១៩។
កម្មវិធី Idea Talk តាមបណ្តាញ Facebook Live របស់កាសែត The Cambodia Daily រួមមានព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃនិងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយវាគ្មឹនពិសេសៗ ដោយមានទទូលសំណួរពីប្រិយមិត្តតាមបណ្តាញសង្គម Facebook Live ទៀតផង។ 
ប្រធានបទ៖  តើមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះសម្រាប់បា្តហ៍នេះ?
 វាគ្មឹន៖លោកប៉ា ងួនទៀង ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ(CCIM)។
សូមអរគុណ!

VOA
cpp

Related News