កម្មវិធី Idea Talk៖តើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាខាងការតែងនិពន្ធបទចម្រៀងនៅកម្ពុជាកំពុងជួបឧបសគ្គអ្វីខ្លះ?

1,241 views | 20 likes
2 months ago

កម្មវិធី Idea Talk៖តើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាខាងការតែងនិពន្ធបទចម្រៀងនៅកម្ពុជាកំពុងជួបឧបសគ្គអ្វីខ្លះ?

កម្មវិធី Idea Talk តាមបណ្តាញ Facebook Live របស់ The Cambodia Daily ថ្ងៃទី១៤មីនាឆ្នាំ២០១៩។
កម្មវិធី Idea Talk តាមបណ្តាញ Facebook Live របស់កាសែត The Cambodia Daily រួមមានព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃនិងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយវាគ្មឹនពិសេសៗ ដោយមានទទូលសំណួរពីប្រិយមិត្តតាមបណ្តាញសង្គម Facebook Live ទៀតផង។
ប្រធានបទ៖ តើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាខាងការតែងនិពន្ធបទចម្រៀងនៅកម្ពុជាកំពុងជួបឧបសគ្គអ្វីខ្លះ?

វាគ្មឹន៖លោកសុស ម៉ាច អតីតប្រធានសមាគមសិល្បៈករនៅកម្ពុជា។
សូមអរគុណ!

VOA
cpp

Related News