អត ខ វ ស ខ ន អ នស អ ត រ៉ ប៊ី Ort Kh Somkhan Oun Town CD Vol 75 Official MVបទភ ងន ពន ធថ មី
2 years ago

ខ More Videos: 1. Sasa 230: https://youtu.be/44sVzbvQyXw 2. Vôlei Marina E Mariana Balneário Gaivota: https://youtu.be/KJR9hj6n3Z4 3. ស ន ហ៍ស មោ ១គ ស ...

Full Story MV ជ ងឺខ វ អ នកថែ ត ង ក ខ ណ ន ង ណ ប៊ ណ ណ រ័ត ន
2 years ago

មនុស្សដូចបងសល់ប៉ុន្មាននាក់ទៀ mvត More Videos: 1. អស ទ ស ស ណួរចម ើយរបស ព ក មី អ នកឆ ើយវ...

#Cam #Electric សកម្មភាព របស់គ្រួសារ វ.វ.អ
1 month ago

Cam #Electric សកម្មភាព របស់គ្រួសារ វ.វ.អ Follow me: https://youtu.be/AzyripWCbM8 Hi, everyone today I want to show active work in IES Hello, ...

បទ វ ៖ ក ហ ស របស បក ស ក ន អ ណ ច អ ច អ ណោយ ផ ដ បក ស ប រឆ ង
2 years ago

ហ More Videos: 1. 2017-01-03 名鉄走行動画集: https://youtu.be/KRCXgxAYWeM 2. 修羅場チャンネルウトバイクは女が乗るものじゃないだいたいバイクにまたがる格...

រៀនសរសេរព្យញ្ជនៈខ្មែរ យ,រ,ល,វ,ស,ឡ,អ Learn how to write khme
6 months ago

រៀនសរសេរព្យញ្ជនៈខ្មែរ យ,រ,ល,វ,ស,ឡ,អ Learn how to write khme alphabet handwriting Alphabet learn For Kids alphabet songs alphabets for...

ហែរផ្ការៀងរាល់ថ្ងៃសីលរបស់សិស្ស អ.វ.ស.វ.អ/AREA-CAMBODIA students educated every Sila Day(16 Jan 2019)
2 months ago

អង្គការវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងវាយតម្លៃអាស៊ាន(ASEAN's RESEARCH EVALUATION AND ACTION INSTITUTE ORGANIZATI...

ជ័យឃោសនាថ្ងៃសីលរបស់សិស្ស អ.វ.ស.វ.អ/Victory Speech on Sila Day of AREA-CAMBODIA students(22.Jan.19)
2 months ago

អង្គការវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងវាយតម្លៃអាស៊ាន(ASEAN's RESEARCH EVALUATION AND ACTION INSTITUTE ORGANIZATI...

Khmer Alphabet Learning (For Kids) P 06
6 months ago

Khmer Alphabet Learning (For Kids) P 06 --------------------------------------------------------- Here is video animation to learn khmer language (Khmer alphabet) for ...

ជប៉ុនផ្តល់ជំនួយបន្ថែមជាង ១លានដុល្លារ ដល់ អ វ ត ក
4 years ago

ជប៉ុនផ្តល់ជំនួយបន្ថែមជាង ១លានដុល្លារ ដល់ អ វ ត ក.

សិក្ខាកាម អ-ហ ជំនាន់៤២ ហាត់ក្បាច់យុទក្រមខម
2 years ago

សិក្ខាកាម អ-ហ ជំនាន់៤២ ហាត់ក្បាច់យុទក្រមខម.

សកម្មភាពចុះអប់រំសីលធម៌ នៃ ក.យ.វ.អ (YWEG) ភាគទី២
3 years ago

សកម្មភាពចុះអប់រំសីលធម៌ នៃក្រុមយុវសមណៈវត្តវារិន្ទព្រែកលៀប និងការអប់រ...

សកម្មភាពរៀបចំសម្ភារៈសិក្សានៃ ក.យ.វ.អ (YWEG)
3 years ago

សកម្មភាពរៀបចំសម្ភារៈសិក្សានៃ ក.យ.វ.អ (YWEG) 2559 / 27-02-2016.

ការចុះឈ្មោះចូលរៀនលើកទី២នៅអ.វ.ស.វ.អ/Enrollment​ day at the second time in AREA-CAMBODIA(18 Jan 2019)
2 months ago

អង្គការវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងវាយតម្លៃអាស៊ាន(ASEAN's RESEARCH EVALUATION AND ACTION INSTITUTE ORGANIZATI...

How to Learn Khmer - ព្យព្ជានៈទាំង​៣៣តួរ​ - កខគឃង​ - រៀនឆ្លាក់អក្សរខ្មែរពីក ដល់ ​អ សម្រាប់កុមារ
11 months ago

រៀនឆ្លាក់អក្សរខ្មែរពីក ដល់ ​អ ព្យញ្ជនៈទាំង​៣៣តួរ៖ ក ខ គ ឃ ង ច ឆ ជ ឆ ញ ដ ឋ...

ស្រះអា អិ អី | Srak A Ik Ey | ចំរៀងកុមារ | 12 នាទី
2 years ago

Khmer Nursery Rhymes - ស្រះអា អិ អី - Srak A Srak Eiy ស្រះអ ស្រះអា ស្រះអិ ស្រះអី ២បូកនឹង៣ ឳណាយើងលៃ...

Load More