ឆ្លាក់អក្សរ ព្យញ្ជនៈ ពី ដ ឋ ឌ ឍ ណ ត ថ ទ ធ ន ប ផ ព ភ ម យ រ ល វ ស ហ ឡ ដល់ អ
2 years ago

សូមបង្ហាញពីការឆ្លាក់អក្សរពុម្ពខ្មែរ ព្យញ្ជនៈ ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្...

Khmer Alphabet Learning (For Kids)  P 03
1 year ago

Khmer Alphabet Learning (For Kids) P 03 Here is video animation to learn khmer language (Khmer alphabet) for beginner or khmer kids. You can find the videos ...

រៀនអក្សរខ្មែរ​ ក ខ គ ឃ ង - ច ឆ ជ ឈ ញ​ - ដ ឋ ឌ ឍ ណ ដល់ រ ល វ ស ហ ឡ អ
11 months ago

ក ខ គ ឃ ង -ច ឆ ជ ឈ ញ -ដ ឋ ឌ ឍ ណ -ត ថ ទ ធ ន -ប ផ ព ភ ម -យ រ ល វ ស ហ ឡ អ​ ៕

ជ័យ យ បងធំ
2 years ago

បទ ចំរៀង.

ថដសខ
2 months ago

សិក្ខាកាម អ-ហ ជំនាន់៤២ ហាត់ក្បាច់យុទក្រមខម
2 years ago

សិក្ខាកាម អ-ហ ជំនាន់៤២ ហាត់ក្បាច់យុទក្រមខម.

បហវថហថ
2 years ago

សិក្ខាកាម អ-ហ ជំនាន់៤២ (៣១-១០-២០១៧)
2 years ago

សិក្ខាកាម អ-ហ ជំនាន់៤២.

រៀនសរសេរព្យញ្ជនៈខ្មែរថ្មី ក, ខ, គ, ឃ, ង, Learn how to write khmer alphabe new
10 months ago

រៀនសរសេរព្យញ្ជនៈខ្មែរ ក, ខ, គ, ឃ, ង, ច , ឆ , ជ , ឈ , ញ , ដ , ឋ , ឌ , ឍ , ណ , ត, ថ, ទ, ធ, ន ប ,ផ , ព...

្ថនថថដ
1 year ago

ថ

2 years ago

ធម្មទេសនារ
2 years ago

ហ ង។ ហ៊ ្ ្ ថ ដ ត.

ឋច'
8 months ago

ផ.ណ ១
2 years ago

ហ

2 years ago

ន.

របៀបឆ្លាក់អក្សពី ដ-ណ
2 years ago

គួរយល់ដឹង​ និង​ ចេះ.

អ្នករាំក្រុម នាយចឺម ចេះមហាទម្ងន់រាំរហូតបាក់ឆាកតន្ត្រី​, Neay Jerm
2 years ago

ភ្នំពេញ៖ ក្នុ​ង​ក​ម្ម​វិ​ធី​​​ប្រ​គំត​ន្ត្រី​នៅ​ស្រុក​ស្នួ​ល​​ខេ​ត...

តយថ
6 months ago

តយ2019
3 months ago

តយ2019.

Load More